LZS Sokół Strzelno

20 Marzec, 2008

Koło Gospodyń Wiejskich

Napisany przez: dabi w: Strzelno

Autor: Brunon Ceszke

Koła Gospodyń Wiejskich działają w oparciu o statut Kółek Rolniczych, są ich autonomicznym ogniwem. Według wzorcowego regulaminu Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych (wrzesień 1981), głównym celem tej organizacji jest: ?obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet wiejskich i ich rodzin; podejmowanie działań na rzecz : poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich (…); prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi?.

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelnie zostało powołane w roku 1958 z inicjatywy Doroty Dettlaff z Łebcza – działaczki Powiatowego Zarządu Gospodyń Wiejskich. Biorąc pod uwagę społecznikowską tradycję tutejszych kobiet, które zostały wychowane jeszcze w okresie przedwojennym przez ks.A.Kręckiego, inicjatywa wyżej wymienionej trafiła na podatny grunt.

Pierwsze zebranie odbyło się w domu prywatnym Gertrudy Mudlaff. Członkiniami-założycielkami koła były: G.Mudlaff, Irena Lessnau, Marta Żaczek, Anna Siwa, Anna Dalkowska, Helena Pienczyn, Jadwiga Dettlaff, Matylda Stromska, Anna Bystram, Matylda Dering, Maria Tocke, Brygida Dominik, Eleonora Żaczek. Pierwszą przewodniczącą wybrano G.Mudlaff, sekretarzem B.Dominik, a skarbniczką I.Lessnau.

Do roku 1967 w kole działało około 20 kobiet. Spotkania odbywały się u G.Mudlaff. Jak wynika z ogólnej oceny członkiń, aktywność koła była największa w latach 60 tych. W ogóle podporą instytucjonalną dla tej organizacji był Ośrodek ?Nowoczesnej Gospodyni?, który działał w latach 1967-91. W tym okresie kobiety prowadziły swą działalność w oparciu o bazę jak i program wspomnianej placówki. Ponadto, warto podkreślić, iż oprócz Kółek Rolniczych, Koła Gospodyń Wiejskich miały wsparcie z Gminnej Spółdzielni ?Sch? i Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego Oddziału w Pucku.

KGW organizowało kursy racjonalnego żywienia, kroju i szycia, szydełkowania, dziewiarskie a późniejszym okresie makramy. Upowszechniało wiedzę rolniczą, m.in. zapoczątkowano specjalistyczną hodowlę trzody chlewnej, zakładano poletka doświadczalne upraw, organizowano pokazy i konkursy hodowlane, ogródków warzywno-kwiatowych, racjonalnego żywienia, oświaty zdrowotnej. Koło ułatwiało zakup niektórych urządzeń domowych i rolniczych oraz gazu.

Niemalże podstawowym zajęciem KGW było zakup i dystrybucja piskląt dla mieszkańców wsi. Dotyczyło to okresu od końca lat 50 tych do początku lat 90 tych. Angażowano się również w rozprowadzaniu drzewek oraz krzewów ozdobnych i owocowych.

Kobiety z koła aktywnie włączały się w sprawy kulinarne podczas różnorodnych imprez środowiskowych jak i poza Strzelnem. Również inne imprezy lokalne często były współorganizowane przez koło.

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich na przełomie lat 60 i 70 tych powstał we wsi dzieciniec. Również w roku 1979 organizowano dzieciniec na okres żniw i wykopek. Na początku lat 70 tych kobiety zainaugurowały coroczne spotkania seniorów, na którym schodzili się najstarsi mieszkańcy oraz osoby samotne. Dla tych, co ze względów zdrowotnych nie mogli przyjść na imprezę roznoszono paczki ze słodkim poczęstunkiem. Od roku 1979 oficjalnie ?Bale Seniora? organizują placówki kultury, KGW często wspierało imprezy finansowo. W kole gospodyń niemalże co roku uroczyście obchodzono ?Dzień Kobiet?. Natomiast z okazji ?Dnia Dziecka? koło w części sponsorowało koszt imprezy, organizowanej zwykle w szkole lub placówce kultury.

Gospodynie wiejskie dbały o rozrywkę i dochód dla swego koła. W tym celu odbywały się zabawy taneczne i wieczorki a za zarobione pieniądze wyjeżdżano m.in. na wycieczki krajoznawcze.

Kobiety – w ramach praw statutowych – poruszały na zebraniach istotne problemy społeczne wsi. M.in. brak stomatologa, brak placówki kultury, brak… szewca, problem przedszkola czy konieczność remontu drogi wiejskiej.

Koło Gospodyń Wiejskich, jak wynika z nazwy, jest organizacją kobiecą, niemniej po śmierci żony Heleny, w latach 60 tych do KGW zapisał się Stanisław Pienczyn. Główny powód, to bezpośrednie zainteresowanie dystrybucją drobiu. W latach 90 tych grono członkowskie zasilił inny mężczyzna Mirosław Mudlaff – wnuk pierwszej przewodniczącej.

Najtrudniejsze okresy w działalności KGW Strzelno, to lata 1982-83 (stan wojenny), oraz 1990-95 (w wyniku przemian ustrojowych i reform gospodarczych GS, Kółka Rolnicze oraz Ośrodek ?Nowoczesnej Gospodyni? przestają praktycznie funkcjonować).

Jakkolwiek w latach 80 tych koło liczyło nawet ponad 100 członkiń, tak w roku 1996, po kilkuletnim zastoju (działalność ograniczona do minimum) w szeregach było zaledwie około 20 kobiet. Jedną z bezpośrednich przyczyn ożywienia działalności, to… I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Łebczu, zorganizowany przez Centrum Kultury Gminy Puck z siedzibą w Strzelnie i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Pucku.

Do tego czasu koła gospodyń wiejskich czuły się trochę opuszczone, brakowało wsparcia finansowego, w ogóle zainteresowania ich działalnością społeczną u jakichkolwiek podmiotów politycznych, administracyjnych czy gospodarczych. Jedyną podporą była specjalistka Wiejskiego Gospodarstwa Domowego przy ODR Puck Renata Redlin, która prowadziła około dwa spotkania szkoleniowo-doradcze w roku, m.in. na temat pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu dla kobiet wiejskich.

Okazało się, iż turniej KGW był skuteczną metodą na ożywienie nie tylko samej działalności kół gospodyń, ale i zainteresowania ich działalnością w kręgach samorządowych a przede wszystkim regionalnych. Był on znaczącym czynnikiem promocyjnym walorów oraz tych wartości, które KGW reprezentują jak: społecznikowskie zaangażowanie na rzecz środowisk lokalnych, kultywowanie tradycji regionalnych i więzi międzyludzkich w małych ojczyznach a także ?samopomocowy? charakter działania.

W turniejach KGW, które odtąd odbywają się co roku Strzelno w gronie najlepszych kół w powiecie plasuje się zawsze w ścisłej czołówce . M.in. w roku 1998 zostało zwycięzcą, natomiast rok wcześniej było gospodarzem turnieju.

W drugiej połowie lat 90 tych miejscowe kobiety ponownie biją silnym blaskiem w mozaice życia społeczno-kulturalnego wsi. Trudno sobie wyobrazić większą imprezę środowiskową bez udziału członkiń KGW. Do łask wracają wesołe wieczorki taneczne i wycieczki krajoznawcze. Funkcja oświatowa również nie jest zaniedbywana, ponieważ na cyklicznych spotkaniach, kobiety poznają wciąż nowe tajniki rzeczywistości, które starają się wdrażać w swoich domostwach i swojej wsi.

Na zakończenie chciałbym dodać, iż funkcję przewodniczącej najdłużej sprawowała G.Mudlaff (1958-74). Ze względu na sędziwy wiek, pałeczkę liderki przekazała Hanelorze Białk.

W latach 1976-78 kołu przewodniczyła Urszula Woińska. Okres lat 1979-81 to era Eleonory Żaczek (klubowej). W roku 1982 pierwszą ?gospodynią? była Anna Kuchnowska. Następnie ster koła ponownie chwyciła U.Woińska (1983-95). Ze względu na chorobę zrezygnowała z funkcji. Od tego czasu gospodyniom przewodniczy Małgorzata Białk – córka U.Woińskiej.

Brak komentarzy do "Koło Gospodyń Wiejskich"

Komentarze są zamknięte ;)